ارزیابی درد های تیر کشنده از لگن به زانو

How to rollout referred pain from hip joint during knee assessment

قبل از معاینه مفصل زانو باید از عدم ارجاع درد از مفصل لگن و یا کمر به ناحیه دردناک اطمینان یافت تا در تشخیص دچار اشتباه نشویم.