ا . باغ طاقی

ا . باغ طاقی

متخصص ورزش درمانی و حرکات اصلاحی


توانایی های کلینیکی

  • تجویز برنامه های تخصصی ورزش درمانی
  • نظارت بر انجام صحیح حرکات اصلاحی
  • اموزش حرکات ورزشی به بیماران و سالمندان
  • بازتوانی مصدومان رشته های مختلف ورزشی به صورت اختصاصی با توجه به نوع اسیب
  • مسؤل امور فضای مجازی کلینیک انرژی