ا زیبایی

ا . زیبایی

مسؤل امور اداری


توانایی های کلینیکی:

  • مدیریت پذیرش بیماران
  • پیگیری وضعیت مراجعین در حین و پس از درمان مراجعین
  • مسؤل روابط عمومی
  • مسؤل هماهنگی بین بخش های اداری، درمان و ورزش کلینیک