بخش معاینه

بخش معاینه و تشخیص:

تشخیص یک اسیب و علت به وجود امدن ان مهمترین قسمت در پروسه توانبخشی اسیب میباشد.چرا که مسیر کلی درمان را مشخص میکند.در بخش معاینه هر فرد به مدت ۳۰ دقیقه تحت معاینه و ارزیابی قرار گرفته ا علاوه بر تشخیص عوامل به وجود اورنده اسیب هم مشخص میشود سیستم ارزیابی در کلینیک انرژی به صورتی است که تنها به ناحیه به درد توجه نمیکنند بلکه به صورت wide کل بدن را نبست به آسیب مورد ارزیابی قرار داده و عوامل و ریسک فاکتورهای مختلف را بررسی میکند یا پروتکل درمانی به صورتی تنظیم واجرا شود که  درمان به صورت ریشه ای انجام شدهو از بروز مجدد آسیب تا حد امکان جلوگیری شود . در این بخش پس از معاینه جامع و دقیق مشکل فرد با توضیحات کامل به فرد داده شده و پروسه درمانی در مجموعه به ایشان توضیح داده میشود تا مراجعه کننده به صورت کامل در مورد آسیب ، عوامل به وجود آورنده آسیب و پروسه درمانی خود قبل از شروع درمان اطلاعات کافی داشته باشد.