بررسی اولیه و عملکردی ثبات کمربند شانه ای و لگنی و تنه

Shoulder/pelvic girdle and core functional assessment prior to shoulder assessment

 

قبل از معاینه آسیب مفاصل محیطی ورزشکاران خصوصا شانه، زانو، کمر، لگن و مچ پا انجام تست های نمایش داده شده ضروری است که به صورت فانکشنال دید بسیار خوبی از وضعیت ثبات زنجیره های حرکتی بیمار به درمانگر می دهد.