بررسی دامنه حرکتی مفصل شانه

Shoulder ROM assessment

 

قبل از انجام تست های اختصاصی آسیب های شانه حتما تمامی دامنه های حرکتی این مفصل را به صورتی که نمایش داده شده اندازه گیری نمایید تا از وجود چسبندگی های مفصلی و اختلالات غضروفی و تاندونی آگاه شوید.