بررسی و لمس نقاط کلیدی مفصل شانه در معاینه

Shoulder inspection and palpation

 

با لمس و پالپیشن این نقاط کلیدی که معمولا تاندون های مهم مفصل شانه در زیر آنها قرار دارند می توان بسیاری از آسیب های مفصل شانه را یافت