ب تلالو

ب . تلالو

مدیریت داخلی کلینیک


توانایی های کلینیکی:

 

  • مدیریت و نظارت بر بخش پذیرش بیماران
  • مدیریت و نظارت بر امور مالی و اداری
  • مدیریت منابع انسانی کلینیک
  • توانا در ایجاد نظم و هماهنگی بین تمامی بخش های کلینیک انرژی