تست لاچمن جهت تشخیص پارگی رباط صلیبی قدامی ACL

Luchman test for ACL tear

یکی از آسان ترین و حساس ترین تست های تشخیص پارگی رباط صلیبی تست لاچمن است. فراموش نکنید که همیشه اول پای سالم را تست نموده سپس پای آسیب دیده را تست بگیرید تا از میزان تفاوت حرکت زانو بتوانید آسیب رباط را تشخیص دهید.