د ابراهیمیان

د . ابراهیمیان

متخصص فیزیوتراپی


  • فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • انجام درمان های تخصصی ازادسازی بافت نرم تکنیک های درمان دستی
  • دارای مدرک درمان با سوزن خشک از انجمن فیزیوتراپی ایران
  • اجرای تکنیک های تیپینگ