ش راد

ش . راد

متخصص فیزیوتراپی


  • دانشجوی دکترای فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  • فارغ التحصیل از دانشگاه های شهید بهشتی و علوم بهزیستی و توانبخشی
  • انجام درمان های تخصصی ازادسازی بافت نرم، تکنیک های درمان دستی
  • دارای مدرک درمان با سوزن خشک از دانشگاه تهران
  • اجرای تکنیک های تیپینگ