معاینه دامنه حرکتی و قدرت عضلات مفصل زانو

Knee ROM and MMT assessment

دامنه پسیو و اکتیو خم و صاف شدن زانو را قبل از انجام تست های تخصصی به روش توضیح داده شده بررسی کنید و قدرت عضلات چهار سر و همسترینگ را اندازه گیری نمایید