همکاری تیم انرژی با مجموعه  باشگاه های اکسیژن

طبق هماهنگی های انجام شده با مدیران مجموعه باشگاه های اکسیژن ، تیم انرژی ، دوره ای تحت عنوان ” آناتومی کاربردی شانه و آسیب های ورزشی ناشی از آن ” به منظورسطح ارتقا کیفی و کارایی مربیان این مجموعه ، برگزار نمود .

دسته بندی : دسته‌بندی نشده