energy tv

معاینه آسیب خلفی خارجی زانو PLC

بررسی اولیه و عملکردی ثبات کمربند شانه ای و لگنی و تنه

بررسی و لمس نقاط کلیدی مفصل شانه در معاینه

بررسی دامنه حرکتی مفصل شانه

تست لاچمن جهت تشخیص پارگی رباط صلیبی قدامی ACL

تست تشخیصی آسیب رباط های داخلی و خارجی زانو

تست تشخیصی آسیب و پارگی منیسک های زانو

تست تشخیصی پارگی رباط صلیبی خلفی PCL

ارزیابی درد های تیر کشنده از لگن به زانو

بررسی چسبندگی کپسول مفصلی زانو

معاینه دامنه حرکتی و قدرت عضلات مفصل زانو

بررسی و لمس نقاط کلیدی مفصل زانو و درد ساییدگی نوارIT