Mulligan Joint mobilization techniques

Mulligan Joint mobilization techniques :

منشا درد در بسیاری از بیماری های اسکلتی عضلانی عدم حرکت مناسب مفاصل بدلیل وجود محدودیت های حرکتی در بافت های نرم اطراف مفصل و یا تغییر راستا، نحوه قرارگیری و نحوه حرکت سطوح مفصلی است. با استفاده از تکنیک های متحرک سازی مالیگان می توان دامنه حرکتی مفاصل را افزایش داد و آنها را در راستای مناسب حرکتی قرار داد. در برخی از دردهای ستون فقرات که مهره ها توانایی حرکت مناسب را از دست می دهند. به عنوان مثال بسیاری از بیماران مبتلا به گردن درد قادر به چرخش سر و گردن به صورت طبیعی نیستند و این محدودیت باعث ایجاد اختلال در اعمال روزانه مانند رانندگی، ورزش و خواب شده است. و یا پس از پیچ خوردگی مچ پا دامنه حرکتی مچ بیمار بدلیل تغیرر در راستای حرکتی استخوان های مچ دچار محدودیت شده و بسیاری از اعمال روزمره بیمار مانند پایین آمدن از پله، نشستن بر روی زمین، نماز خواندن و ورزش کردن را دچار اختلال کرده است. در این موارد تکنیک های مالیگان دامنه حرکتی مفصل را به سرعت افزایش داده و حرکت عضو آسیب دیده را تسهیل می نمایند.