Functional range conditioning

Functional range conditioning :

روشی تمرینی مدرن جهت افزایش همگون قدرت عضلانی در کل دامنه حرکتی است. این روش بر حرکت در دامنه های انتهایی مفاصل تاکید دارد که در توانبخشی ورزشکاران حرفه ای بسیار موثر است.